LM Someco logotype

Tommi Hatakka

Senior Developer